Tjärnprojektet

I många år har man sinsemellan i byn pratat om hur trevligt det skulle vara om man kunde restaurera tjärnen. I augusti 2004 beslöts vid ett styrelsemöte i Lappvattnets Byaförening att en diskussionsgrupp skulle bildas, och gruppen skulle undersöka möjligheterna för att få bidrag till en restauration. Per-Olof Burström, som varit den mest drivande i frågan, utsågs att leda gruppens arbete. I februari 2005 hade man sitt första möte, och efter många diskussioner och kontakter av olika slag kunde man i mars 2006 lämna in en ansökan om bidrag för projektet ”Upprustning. av tjärnen Lappvattnet i Lappvattnet, Skellefteå kommun”.

I juni 2006 beviljade länsstyrelsen 257 000 kr till projektet, en stor framgång för arbetsgruppen och framför allt för Per-Olof, som lagt ner ett betydande arbete på detta. Bidraget är på 50 % av den beräknade kostnaden, återstående 50 % skall byaföreningens medlemmar bidra med genom eget arbete. Projektet skall vara genomfört den 31/12 2008.

Planeringen av arbetet med upprustningen inleddes med att Hans von Essen, våtmarkskonsulent, anlitades och han bidrog med många värdefulla råd vid ett besök här.

Under ett antal lördagar under våren 2007 har en entusiastisk skara medlemmar i byaföreningen arbetat med röjningen omkring tjärnen, och resultatet är mycket positivt. Nu syns tjärnen från Burträskvägen, och man kommer att kunna se att det finns vatten i Lappvattnet.

Mycket arbete återstår dock innan projektet är klart.

Händer just nu
090306 - Lunchservering 090329 - Årsmöte

Bra länkar: